Framgång i tvist mot champagnehuset André Clouet

DATUM
aug 2020
KUND
Maison Burtin
BRANSCH
Lyxvaror
WORKFLOW

Tvist & Process
Varumärke
Marknadsrätt

Services

Tre champagne-etiketter var i centrum för tvisten

I juni 2019 stämde den franska champagne-jätten André Clouet den franska champagneproducenten Maison Burtin och dess svenska importör Iconic Wines vid svenska Patent- och Marknadsdomstolen (PMD). I stämningsansökan hävdade André Clouet både varumärkesintrång samt brott mot marknadsföringslagen och yrkade på vite i mångmiljonklassen.

Målet handlade om utseendet av etiketterna hos tre olika sorters champagne – å ena sida André Clouet samt å andra sidan Alice Bardot och Bônde & Étable, som båda produceras av Maison Burtin och importeras till Sverige av Iconic Wines. André Clouet påstod bl.a. att etiketterna på Bônde & Étable- och Alice Bardot-flaskorna var förväxlingsbara med etiketten på André Clouet-flaskan, och därmed utgjorde både varumärkesintrång och brott mot marknadsföringslagen. Vårt uppdrag var att försvara Maison Burtin mot André Clouets anklagelser. André Clouet företräddes av MAQS och Iconic Wines av Vinge.

Vi agerade ombud genom tvistens alla faser

Vi representerade Maison Burtin genom hela tvisten, dvs från det att vi mottog varningsbrev under våren 2019 till dess att domen meddelades den 12 augusti 2020. Vårt arbete innefattade att bemöta stämningsansökan, utforma flertalet omgångar av omfattande skriftväxling, samt förbereda och agera ombud vid den förberedande muntliga förhandlingen i december 2019 och vid huvudförhandlingen i juni 2020. Huvudförhandlingen pågick under fyra dagar i PMD, där bara parternas sakframställningar tog en hel dag i anspråk. I målet förkom omfattande skriftlig och muntlig bevisning, bl.a. flera rättsutlåtanden, en marknadsundersökning och flertalet expertvittnen som t ex en sommelier, ekonomiska experter och experter på konsumentbeteende.

Domstolen gick på vår linje och vår klient gick fri

När domen meddelades blev det tydligt att vår klient Maison Burtin gick vinnande ur denna tvist. Domstolen gick på vår linje och konstaterade att de inte fanns någon förväxlingsrisk mellan de olika etiketterna. Därmed utgjorde Bônde & Étable- och Alice Bardot-etiketterna inte varumärkesintrång. Domstolen gick också på vår linje vad gällde frågan om utseendet på André Clouet-etiketten och/eller flaskan var inarbetad och konstaterade således att marknadsundersökningen inte visade på någon inarbetning bland den svenska omsättningskretsen av vare sig etiketten eller flaskan som sådan. Därmed var det inte heller fråga om renommésnyltning enligt vare sig varumärkeslagen eller marknadsföringslagen. Domstolen fann vidare att ingen av Maison Burtin eller Iconic Wines gjort sig skyldiga till överträdelser av marknadsföringslagen i form av vilseledande framställning eller vilseledande efterbildning.

Domen innebar att hela käromålet ogillades och att André Clouets samtliga yrkanden därmed avslogs. Istället för att få till stånd ett förbud, förenat med vite samt skadestånd, blev istället André Clouet tvungna att betala, inte bara sina egna rättegångskostnader, utan även vår klient Maison Burtins och Iconic Wines kostnader för att hantera tvisten.


KONTAKTPERSON(ER)

Karin Crafoord

Managing Partner
Head of Legal and Trademark Dept.
Attorney at Law Litigator

Fler case

Brand Machine Europe AB och Northug AS

Varumärken och designskydd för Northug

SKF AB

Portföljförädling för kostnadseffektiv hantering av varumärken