Prenumera på vårt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sunriseperioden

När Tyskland deponerar sitt ratifikationsinstrument, vilket förväntas bli den 1 mars 2023, börjar sunriseperioden på tre månader. Det är fördelaktigt för innehavare av europeiska patent och ansökningar att bestämma om deras patent ska vara en del av UPC:s jurisdiktion (”opt-in”) eller om patentet ska undantas från UPC (”opt-out”) under denna period.

Under sunriseperioden erbjuder Groth & Co:

• Mängdrabatt för undantagande och individuella undantagande för dina EP.

• Säkerställa att din EP-ansökan kommer ha effekten av ett enhetligt patent, genom att antingen begära uppskjutande av publicering av beviljandet eller lämna in en tidig begäran om enhetlig verkan (regel 71(3) EPC)

• Bevakning av konkurrenters undantagandestrategier

Enhetliga patentet

Det enhetliga patentsystemet inkluderar införandet av det enhetliga patentet, som förväntas starta den 1 juni 2023. Från och med början av sunriseperioden kommer du att ha möjlighet att begära enhetlig verkan av din EP-ansökan och/eller validera EP som tidigare i respektive land. 

Kontakta Groth & Co:s expertgrupp eller din rådgivare för mer information.

Som nämnts ovan kan Groth & Co hjälpa dig med att begära en försening av publicering av beviljandet eller lämna in en tidig begäran om enhetlig effekt.

FAQ

UPC

När träder den enhetliga patentdomstolen i kraft?
UPC avses att träda i kraft den 1 juni 2023 och dessförinnan den så kallade sunriseperioden från och med 1 mars 2023. Detta innebär att UPC sannolikt kommer att börja handlägga ärenden från den 1 juni 2023.

Från den 1 juni 2023 kommer det finnas en period på minst sju år där UPC kommer att dela jurisdiktion med de nationella domstolarna, med möjlighet att förlänga perioden med ytterligare en sjuårsperiod.
Vad är sunriseperioden?
Syftet med sunriseperioden är att tillåta patenthavare att undanta sina europeiska patent innan en potentiell inlåsning. Inlåsningseffekten uppstår när ett förfarande, såsom intrång eller hävning, inleds i UPC efter att UPC trätt i kraft. Om ett förfarande inleds i UPC tillåts inte innehavaren att undanta patentet. Därmed finns sunriseperioden, vilket gör det möjligt för patenthavare att undanta sina patent innan en konkurrent kan låsa in patentet.
 
Sunriseperioden är tre månader och börjar från det datum då Tyskland deponerar sitt ratifikationsinstrument, vilket förväntas vara den 1 mars 2023. Med andra ord kommer sunriseperioden med största sannolikhet att börja den 1 mars 2023 och sluta den 1 juni 2023, då UPC träder i kraft.
Vilka länder kommer att delta?
17 länder kommer att delta från start i mars 2023; dessa är följande:
 
Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Nederländerna, Portugal, Sverige, Slovenien, Tyskland, Österrike.
Vilka förfaranden kan prövas i UPC?
UPC kommer att ha exklusiv behörighet över en uttömmande lista över förfaranden som anges i artikel 32(1) UPCA. De huvudsakliga typerna av åtgärder kommer att vara relaterade till hävning och intrång.
 
I allmänhet kommer UPC att ha exklusiv behörighet för åtgärder som rör EP, som inte är undantagna från UPC, enhetspatent och efter utgången av övergångsperioden traditionella EP och ansökningar. Under övergångsperioden som kommer vara under minst sju år efter UPC ikraftträdande kan talan rörande en EP väckas vid såväl nationella domstolar som UPC.
 
För mer information om UPC:s kompetens, se nedan art. 32(1) UPCA:
 
(a) åtgärder för faktiska eller potentiella intrång i patent och tilläggsskyddscertifikat och relaterade försvar, inklusive genkäromål rörande licenser.
 
b) Fastställelsetalan om icke-intrång i patent och kompletterande skyddscertifikat.
 
c) Talan om provisoriska och skyddande åtgärder och förelägganden.
 
d) Talan om hävning av patent och ogiltigförklaring av tilläggsskyddscertifikat.
 
e) Genstämmotalan om hävning av patent och ogiltigförklaring av tilläggsskyddscertifikat.
 
f) Talan om skadestånd eller ersättning som härrör från det provisoriska skydd som en offentliggjord europeisk patentansökan ger.
 
(g) Åtgärder som hänför sig till användningen av uppfinningen före beviljandet av patentet eller till rättigheten baserad på tidigare användning av uppfinningen.
 
h) Åtgärder för kompensation för licenser på grundval av artikel 8 i förordning (EU) nr 1257/2012. och (i) åtgärder som rör Europeiska patentverkets beslut vid utförandet av de uppgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012.
Vilka är konsekvenserna av UPC?
Unified Patent Court (UPC) är en internationell domstol som kommer att behandla förfaranden så som intrång och hävning, vilket innebär att om du inte undantar patentet kommer du att kunna inleda intrångsförfaranden i UPC.
 
Den viktigaste aspekten av UPC är att innehavaren av europeiska patent (EP) som inte har undantagits, kommer att ha förmånen att inleda ett centralt intrångsförfarande med verkan i samtliga UPC:s medlemsländer som EP är validerat i. Innehavaren riskerar dock att få samma EP hävt i samtliga av dessa länder genom en hävningstalan, och när en hävningstalan har lämnats in har du som innehavare tre månader på dig att förbereda ett försvar.
Hur är UPC strukturerat?
Det kommer att finnas två domstolsinstanser, med möjlighet för EU-domstolen att meddela förhandsavgöranden i båda instanserna.
 
Den första instansen är indelad i lokala, regionala och centrala avdelningar. Utgångspunkten är att lokala och regionala avdelningar handlägger intrångsmål medan den centrala avdelningen har exklusiv jurisdiktion över återkallelsetalan och fastställelsetalan om icke-intrång.
 
Vissa länder, som Tyskland, har fyra lokala avdelningar. Sverige ingår istället i den nordisk-baltiska regionala avdelningen tillsammans med Litauen, Estland och Lettland. Detta är den enda regionala avdelningen hittills.
 
Det kommer att finnas tre centrala divisioner i Paris, München och förmodligen Milano (platsen är fortfarande obestämd). Den bransch som patentet avser avgör vilken central avdelning som handlägger ärendet.
 
Den andra instansen är en appellationsdomstol i Luxemburg som kommer att pröva beslut som överklagas i första instans, det vill säga överklagade beslut i lokal, regional och central avdelning.
Hur kommer genstämmotalan i lokala och regionala avdelningar hanteras?
Lokala och regionala avdelningar kommer förmodligen i allmänhet att pröva förfaranden om intrångsåtgärder och genkäromål om hävning i samma förfarande. Den lokala och regionala avdelningen har dock följande alternativ:
 
a) hantera både intrångstalan och hävningstalan i samma process, när en lämplig tekniskt kompetent domare har tilldelats processen,

b) hänskjuta genkäromålet till centrala avdelningen och behandla intrångstalan,

c) som "b" men skjuta upp intrångstalan,

d) hänvisa hela förfarandet till centrala avdelningen, dock måste båda parter samtycka till detta.
Vilket språk kommer förfarandet inför UPC att hållas på?
Handläggningsspråket inför en lokal eller regional avdelning är ett officiellt EU-språk som utsetts av de stater som delar en regional avdelning. Sverige kommer att ingå i den baltiska regionala avdelningen som har beslutat att engelska ska vara handläggningsspråket. Om båda parter kommer överens om att använda det språk som patentet beviljades på är detta möjligt, förutsatt att panelen som beslutar i förfarandet godkänner det.
 
Inför den centrala avdelningen kommer handläggningsspråket att vara det språk som patentet beviljades på (engelska, franska eller tyska). Majoriteten av EP-patentansökningarna är på engelska eller tyska, därmed kommer det vara vanligt att även förfarandena i den centrala avdelningen i Paris hålls på engelska eller tyska.
 
I appellationsdomstolen kommer handläggningsspråket i allmänhet vara det språk som användes i förfarandet inför förstainstansrätten.
Vad kommer det att kosta att väcka talan vid UPC och kommer det att vara mer kostnadseffektivt än det befintliga systemet?
Den totala kostnaden för en talan vid UPC kommer sannolikt att vara betydligt högre än ett nationellt förfarande. Detta på grund av att domstolsavgifterna är relativt höga och på grund av de processuella krav som ställs på parterna.
 
Det kommer att ställas höga krav på det skriftliga förfarandet som föregår den muntliga förhandlingen. Käranden måste lägga fram alla bevis och argument i stämningsansökan och svaranden måste lägga fram alla bevis och argument i svaromålet. Detta i kombination med att domstolsavgifterna, jämfört med Sverige är höga, bör innebära att ett förfarande i UPC blir dyrare än ett motsvarande förfarande i Sverige.
Vilka är domstolsavgifterna för att väcka talan vid UPC?
Domstolsavgifterna för en talan inför UPC förklaras i detalj i Regel 370 Rules of Procedure of the Unified Patent Court. Avgifterna, för att väcka talan till UPC, består av ett fast belopp baserat på typen av talan och, för vissa fall, ett rörligt belopp baserat på talans värde. Små företag och mikroföretag har möjlighet att enbart betala 60 procent av de fasta och värdebaserade avgifterna.
 
För intrångstalan tillkommer en fast domstolsavgift på 11 000 euro plus en värdebaserad avgift på upp till 325 000 euro, om värdet av intrångstalan överstiger 500 000 euro. För återkallelsetalan blir domstolsavgiften 20 000 euro, utan värdebaserad avgift.
 
För genstämmotalan om hävnings i ett intrångsförfarande och ett genkäromål om intrång kommer vara föremål för liknande kostnader som en huvudtalan av skulle kosta.
 
Ett överklagande till hovrätten kommer i allmänhet att kosta lika mycket som i underrätt och kommer att delas upp på samma sätt i förhållande till de olika typerna av talan.
 
Jämfört med avgifter som betalas till svenska domstolar, som ligger på cirka 280 euro, måste avgifterna anses vara betydligt högre.
 
Fasta avgifter:
-       Hävningstalan (R. 47): EUR 20 000
-       Genstämmotalan om hävning (R. 26): samma avgift som föremålet för intrång, begränsat till EUR 20 000
-       Intrångstalan (R. 15): EUR 11 000
-       Genstämmotalan om intrång (R. 53): EUR 11 000
-       Fastställelsetalan om förklaring om icke-intrång (R. 68): EUR 11 000
-       Talan om interimistiska åtgärder (R. 206.5): EUR 11 000
-       Fastställelsetalan om att fastställa skadestånd (R. 132): EUR 3 000
 
Värdebaserade avgifter för intrångstalan:
Vilka möjligheter finns att bli ersatt för sina kostnader i UPC, och hur stor är risken att åläggas att betala kostnader om motparten vinner?
Möjligheterna, och riskerna, att få tillbaka rimliga rättegångskostnader och utgifter för den framgångsrika parten förklaras i artikel 69 UPCA, regel 152 och regel 370.6 i processreglerna för Unified Patent Court.
 
Som ofta är fallet, är det den förlorande parten som i allmänhet måste betala motpartens rättegångskostnader, inklusive ombudskostnader etc. Det har dock satts ett tak på det belopp som den vinnande parten kan kräva i förhållande till värdet av talan. Taket för ersättningsgilla kostnader är 38 000 euro för förfaranden som värderas upp till och med 250 000 euro och upp till 2 000 000 euro för förfaranden med ett värde på mer än 50 000 000 euro.

Enhetliga patent

Vad är skillnaden mellan enhetligt patent (UP) och europeiskt patent (EP)?
Det unika med UPs är möjligheten att få ett enda patent för de för närvarande 17 medlemsländerna. Detta skiljer sig från det traditionella europeiska patentet (EP) som efter beviljandet fungerar som oberoende nationella patent i de länder där patentet är giltigt.
Hur ansöker jag om ett enhetligt patent?
Processen kommer att vara densamma som den nuvarande processen när man ansöker om en EP i EPO.
 
Skillnaden i förfarande kommer efter att EPO har utfärdat meddelandet i enlighet med R 71(3); publiceringen av avsikten att bevilja ett europeiskt patent. Den sökande får en tidsfrist på en månad från mottagandet av denna publicering för att besluta om att lämna in en ansökan för ett UP.
 
Om patenthavaren önskar att sin EP-ansökan ska få enhetlig effekt så är det möjligt att begära att avsikten att bevilja patentet skjuts upp, det är även möjligt att lämna in en tidig begäran om enhetlig effekt.

Vårt workflow

Groth & Co:s kompetenta expertgrupp inkluderar paralegals, europeiska patentombud och jurister.

Groth & Co:s dedikerade expertgrupp guidar dig mellan fallgroparna i det enhetliga patentsystemet. Gruppen kommer att bedöma dina affärsbehov i ljuset av relevanta lagändringar, anpassa er strategi till dina affärsmål för att maximera fördelarna samtidigt som riskerna minimeras och slutligen implementera er strategi.

Vår expertgrupp

Våra europeiska patentombud har gedigen erfarenhet av rättstvister och oppositions- och överklagandeförfaranden för EPO inom en rad tekniska områden. Dessa färdigheter kommer att säkerställa ett kompetent genomförande av rättstvister inför UPC.
NAMN 
KONTAKT
SPRÅK

Cao Cao

European Patent Attorney

中文
Engelska
Svenska

Claes Westerlund

Partner
European Patent Attorney

Svenska
English
Deutsch

Karin Crafoord

Partner
Attorney at Law
Litigator

Svenska
English
Français

Mathias Loqvist

Managing Partner
Head of Patent Dept.
European Patent Attorney

Svenska
English
Deutsch

Nabil Sebaa

Partner
Patent Attorney

Français
العربية
Svenska
English

Offertförfrågan

beskriv vad du vill ha hjälp med
Groth kommer att behandla ovanstående uppgifter enbart i syfte att hantera din begäran som skickats in i detta formulär och i enlighet med vår integritetspolicy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta