Bemöta ett varningsbrev genom att ogiltigförklara motpartens patent

"Med hjälp av kreativitet och noggranna analyser av känd teknik kunde vi visa att motpartens patent är ogiltigt"
DATUM
KUND
Anonym
BRANSCH
Infrastruktur
WORKFLOW

Undersökningar
Frihet att agera
Affärsintegration
Patent
Tvist & Process
Enforcement
Förhandlingar
Aktivitetsutvärdering


Services

Patentarbete för en hemlig kund

Vår kund arbetar med stora infrastrukturprojekt i hela Sverige.

Kunden fick ett varningsbrev kring patentintrång med hot om domstolsförfarande

Kunden erhöll ett varningsbrev från en konkurrent som påstod att vår kund gjorde intrång i ett av deras befintliga patent. Varningsbrevet innehöll hänvisning till det aktuella patentet och en uppmaning till vår kund att omedelbart upphöra med det påstådda intrånget. Varningsbrevet som var utarbetat av en jurist på en välrenommerad patentbyrå innehöll även hot om domstolsförfarande och skadeståndsanspråk, men även ett ”erbjudande” om en överenskommelse, baserad på en stor ersättning från vår kund till patenthavaren.

Vi löste situationen med att ogiltigförklara hela motpartens patentfamilj

Efter noggranna strategiska överväganden kom vi fram till att ifrågasätta det aktuella patentets giltighet. Istället för att ”köpa sig fri” eller bemöta varningsbrevet gjorde vi därför noggranna undersökningar av motpartens patent. Vårt mål var naturligtvis att hitta känd teknik vid tidpunkten för patentets beviljande, som vi kunde använda för att ogiltigförklara motpartens patent, och därmed också göra varningsbrevet verkningslöst.

Med vår kompetens att göra validitetsgranskningar in-house och vår förmåga att analysera resultatet av en sådan undersökning lyckades vi hitta relevant information som var känd innan motpartens patent beviljades. Detta innebär att motpartens patent hade godkänts på felaktiga grunder och därför saknade rättslig verkan. Patentet nådde helt enkelt inte upp till det nyhetskrav som ställs för att erhålla ensamrätt på en teknisk lösning, dvs ett patent.

Vi konfronterade motparten med vår analys, varpå motparten lade ner den aktuella patentfamiljen, dvs inte enbart det svenska patentet, liksom kravet om ersättning från vår kund. Vår kund kan obehindrat använda sin teknologi, utan att riskera skadeståndsanspråk från konkurrenten

KONTAKTPERSON(ER)

Magnus Henning

Partner
Attorney at Law
Authorised Patent Attorney (SE)

Fler case

SKF AB

Portföljförädling för kostnadseffektiv hantering av varumärken

Telia

Patentarbete för Telia – 5G, IoT och nätverkslösningar