Varumärkesvärdering för ett innovationsföretag

"Plantagon kunde efter vår värdering belysa en tidigare dold tillgång och använda denna som underlag för kommande kapitalanskaffning samt som underlag för framtida strategiska överväganden"
DATUM
KUND
Plantagon International AB
BRANSCH
Urban agriculture
WORKFLOW

Värdering
Varumärke
Undersökningar
Due Diligence

Services

Plantagon är världsledande inom vertikal odling

Plantagon International AB är verksamma inom sektorn ”urban agriculture” och är världsledande inom vertikal odling. Deras vertikala växthus ska kunna minska behovet av transporter och energianvändning, vatten och bekämpningsmedel, och ta vara på utsläpp av koldioxid CO2, och spillvärme från bostäder, industri och kontor. Plantagon är ett svenskt bolag i grunden, men deras koncept skapar störst nytta i mångmiljonstäder med hög befolkningstäthet, framförallt i Asien.

Innovationsföretags tillgångar är främst immateriella

Plantagon är ett växande innovationsföretag som ännu saknar etablerade intäktsströmmar. Traditionella metoder för värdering som är baserade på kassaflöde fungerar därför inte i denna typ av bolag där tillgångarna huvudsakligen är immateriella. Plantagons största tillgång är dess immaterialrättsportfölj, och det är denna portfölj som ligger till grund för bolagets värde.

Plantagon ville använda sin immaterialrättsportfölj som underlag för ytterligare finansiering. Vi har tidigare värderat Plantagons patentportfölj (läs mer här). Men det saknades ett fastställt värde för Plantagons varumärke.

Varumärkesvärdering utifrån den internationella ISO-standarden

Vi genomförde varumärkesvärderingen utifrån Svensk Standard SS-ISO 10668:2010 (Brand valuation – Requirements for monetary brand valuation (ISO 10668:2010, IDT)). Värdet beräknas enligt standarden genom tre parallella analyser; en finansiell-, en juridisk- och en marknadsanalys. Den finansiella analysen kan göras utifrån aningen avkastnings-, marknads- eller kostnadsvärdering, och för Plantagon valdes kostnadsvärdering då varken avkastnings- eller marknadsvärdering hade gett ett rättvisande värde. Den juridiska analysen utreder både ägandefrågor och frågor kring det varumärkesrättsliga skyddet, så som registreringar, särskiljningsförmåga, konkurrerande rättigheter, eventuella pågående tvister osv. Marknadsanalysen undersöker prognos av marknadsstorlek, beteendemässiga faktorer och varumärkets kommunikativa styrka. Standarden ställer också särskilda krav kring transparens, validitet, reliabilitet, definition, syfte och värdekoncept. Materialet till värderingen samlade vi in genom intervjuer med nyckelpersoner, databassökningar, genomgång av interna styrdokument samt andra externa källor.

Genom vår strategiska metod och våra upparbetade samarbeten kunde vi fastställa ett värde för varumärket inom ett smalt spann, baserat på finansiell information justerat utifrån juridiska och marknadsrelaterade styrkor och svagheter.

Plantagon kunde efter vår värdering belysa en tidigare dold tillgång och använda denna som underlag för kommande kapitalanskaffning samt som underlag för framtida strategiska överväganden.

KONTAKTPERSON(ER)

Mats Lundberg

Senior Partner
Board Member
European Trademark and Design Attorney

Fler case

Hamilton Advokatbyrå

IP Due Diligence vid en företagsförsäljning

SALAB - Stockholms Analytiska Laboratorium AB

Namnskapande, skydd och formgivning av ett nytt varumärke